عدم تشکیل کلاس های استاد آقا حسینی

کلیه کلاس های استاد آقا حسینی روز دوشنبه مورخ 94/8/11 برگزار نمی گردد.