عدم تشکیل کلاس های استاد جنانی

قابل توجه دانشجویان موسیقی:
کلاسهای استاد جنانی روز جمعه مورخ 95/2/10 تشکیل نمیگردد.