کلاس های استاد صفاییان روز سه شنبه مورخ 94/7/14 برگزار نمی گردد.