کلاس های استاد صفدری روز پنجشنبه مورخ 94/7/16 برگزار نمی گردد.