عدم تشکیل کلاس های استاد عابدین نژاد

کلیه کلاس های استاد عابدین نژاد روز دوشنبه مورخ 94/11/26 برگزار نمی گردد.