کلاس های استاد فرشاد روز دوشنبه مورخ 94/6/23 برگزار نمی گردد.