کلاس های استاد قلی زاده روزشنبه و دوشنبه مورخ 94/6/21 و 94/6/23 برگزار نمی گردد.