عدم تشکیل کلاس های استاد مجتهدی

قابل توجه دانشجویان محترم:
کلاس های استاد مجتهدی روز یکشنبه مورخ 95/2/5 تشکیل نمی گردد.