عدم تشکیل کلاس های استاد گندمکار

قابل توجه دانشجویام محترم

کلیه کلاسهای استاد گندمکار روز دوشنبه مورخ ۹۴/۱۲/۱۷ تشکیل نمیگردد.