عدم حد نصاب کلاس های دانشجویان کارشناسی معماری

قابل توجه دانشجویان کارشناسی معماری ورودی جدید:
دانشجویانی که دروس پیش نیاز اخذ نمودند به دلیل عدم حد نصاب کنسل می باشد و می بایست جهت اخذ دروس مشابه (به شرح ذیل )به آموزش مراجعه نمایند
تمرین های معماری = (درس مشابه ) = مبانی معماری (استاد مجتهدی)
طراحی معماری = (درس مشابه) = مقدمات طراحی معماری (استاد شریفی)