فراخوان دریافت کارت دانشجویی

دانشجویانی که عکس خود را در سامانه سجاد آپلود کرده و تا کنون کارت دانشجویی اخذ ننموده‌اند تا روز پنجشنبه مورخ 21/8/94 به کارشناس رشته خود مراجعه نمایند.

آموزش