فراخوان دریافت کارت ورود به جلسه

فراخوان کارت ورود به جلسه

کلیه دانشجویان عزیز می‌بایست از تاریخ 2/10/94 الی 10/10/94 نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه آزمون اقدام نمایند و با در دست داشتن کارت دانشجویی تمدید شده و فیش بیمه جهت تائید کارت ورود به جلسه مراجعه نمایند .

بدیهی است در صورتی که پرینت کارت قبل از تاریخ اعلام شده انجام شده باشد کارت از درجه اعتبار ساقط است و عواقب آن به عهده دانشجو می‌باشد.