فراخوان پرداخت هزینه بیمه دانشجویی

فراخوان پرداخت هزینه بیمه دانشجویی

جهت کارت ورود به جلسه امتحان با به همراه داشتن کارت دانشجویی تمدید شده فیش واریزی به مبلغ 27500 ریال به شماره حساب 1384864820 به نام مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 4 نزد بانک ملت جهت بیمه حوادث سالانه دانشجویی به کارشناس  مربوطه مراجعه نمایند لازم به ذکر است کارت‌های ورود به جلسه آزمون خود را فقط از سامانه آنلاین آموزش به آدرس edu.uastac4.ac.ir دریافت گردد.