فراخوان کارت دانشجویی

دانشجویانی که تا کنون موفق به اخذ کارت دانشجویی نشدند، آخرین مهلت بارگذاری عکس تا مورخ 95/2/15 می باشد. خواهمشند است پس از بارگذاری جهت ثبت ، نام خود به آقای مختاری مراجعه نمایند.