دانشجویانی که مغایرت معدل دارند و مشروط ثبت نام شده اند سریعاً تا تاریخ سه شنبه مورخ 94/8/12 به آموزش مراجعه فرمایند در غیر اینصورت از پذیرفتن دانشجویان در کلاس معذوریم.