منابع درس آزمایشگاه پیش متوسطه :

real listening

speaking 1

by : milescraven

منابع درس زبان خارجه :

new interchange 1

لطفا منابع مذکور را در جلسه بعدی بهمراه داشته باشید.