درس فرهنگ اقوام استاد گرجیان از  روز جمعه ساعت 10:15 الی 12:30 به سه شنبه ساعت 18:15 الی 20:30 انتقال یافت و درس کارآفرینی از روز جمعه ساعت 9 الی 10:30 به ساعت 16:45 الی 18:15 انتقال یافت .

  • قابل توجه است کلیه ی این تغییرات از تاریخ 94/8/12 اعمال خواهد شد.