کلاس فیلم بلند استاد میرسپاسی روز سه شنبه مورخ 94/8/19 ساعت 17:30 الی 20 می باشد.