کلاس مبانی نظری موسیقی با استاد آقای آزاداور از روز چهارشنبه به روز شنبه ساعت 12 الی 13:30 انتقال یافت . در ضمن روز شنبه مورخ 94/8/16 کلاس تشکیل می شود.