کلاس “ترجمه شفاهی آثار دیداری (انگلیسی به فارسی)” و “ترجمه آثار شنیداری (انگلیسی به فارسی)”روز یکشنبه مورخ 94/6/22 برگزار نمی‌گردد.