/ دانشجویان معماری ترم 2 گروه B درس حجم شناسی و ماکت سازی استاد شریفی “فقط در این جلسه” چهارشنبه مورخ 94/7/15  به جای ساعت 17:30 الی 19:30 در ساعت 10:30 الی 12 تشریف بیاورند .