کلاس مقدمات طراحی معماری داخلی استاد شریفی گروه A به روز شنبه از ساعت 7:30 الی 9:30 در کلاس 202 انتقال یافت و گروه B  از 16:30 الی 18:30 در اتاق گریم انتقال یافت.