قابل توجه دانشجویان معماری

دانشجویان معماری
درس مقدمات طراحی معماری داخلی استاد شریفی، جهت دریافت پروژه درس مربوطه تا تاریخ 94/10/30 در ساعات اداری به خانم متوسلیان مراجعه شود