کلاس های کاربینی تشکیل نمی گردد و در زمان مقرر بخش آموزش، جهت برگزاری کاربینی اطلاع رسانی انجام می دهد.