کلاس تحلیل ساختار برنامه سریال و تلویزیون و کارگردانی انیمیشن مقدماتی استاد  زحلی  روز شنبه مورخ 94/6/28 برگزار نمی گردد. لازم به ذکر است کلاس های بعدازظهر استاد تشکیل می گردد.