کلاس حجم شناسی و ماکت شناسی استاد شریفی گروه A به روز شنبه از ساعت 12 الی 14:30 کلاس 206 و حجم شناسی و ماکت شناسی گروه B  از ساعت  14:30 الی 16:30 کلاس 206 تغییر یافت.