کلاس امورگردشگری استاد ذوالفقاری روز دوشنبه مورخ 94/8/18 ساعت  11 کنسل می باشد. جبرانی کلاس فوق متعاقباً اعلام می گردد.