جهت حفظ نظم و آراستگی کارگاه گریم از تاریخ 94/8/17 به بعد ورود دانشجویان صرفا با روپوش سفید کارگاه  امکان‌پذیر میباشد.

واحد آموزش