دانشجویان گرامی به اطلاع می رساند کلیه کلاس های استاد زحلی روز شنبه 24-11-94 تشکیل نخواهد شد