مدارک لازم جهت ثبت‌نام دوره کاردانی مهر 94

مدارك لازم براي ثبت نام دوره کاردانی مهر 94 :

1- شش قطعه عكس تمام رخ 4*3 تهيه شده در سال جاري

2- تصوير شناسنامه(3 سری) و اصل آن جهت مطابقت

3- تصوير كارت ملي(3 سری) و اصل آن جهت مطابقت

4- اصل ديپلم كامل متوسطه و يا گواهي آن براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه با مهر و امضاي رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصيل به انضمام يك برگ تصوير آن(2 سری)

5- اصل مدرك ديپلم نظام جديد آموزش متوسطه و يا گواهي پايان دوره سه ساله نظام جديد با مهر و امضاي رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصيل به انضمام يك برگ تصوير آن(2 سری)

6- اصل فرم تأييديه معدل جهت فارغ التحصيلاني كه تاكنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صادر نشده است

7- گواهي اشتغال به كار با امضاء و مهر بالاترين مقام مسؤل، آخرين فيش حقوقي و آخرين حكم كارگزيني يا قرارداد معتبر انجام كار (براي پذيرفته شدگان شاغل)

8- مدركي كه وضعيت نظام وظيفه داوطلبان را با توجه به بند 2-3 مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحات3و4 دفترچه راهنماي پذيرش مشخص نمايد (براي برادران)