به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند: برنامه دوم مسابقه این خانواده با مشارکت مرکز آموزش علمی و کاربردی فرهنگ و هنر واحد4، شنبه 22-12-94 ضبط خواهد شد جهت شرکت در این برنامه فقط تا روز شنبه 22-12-94 می توانید با مراجعه به مرکز ثبت نام خود را انجام دهید، در ضمن دانشجویان درس کارورزی می توانند با شرکت در مسابقه، کارورزی خود را مهر و تحویل دهند.