مطابق بخشنامه خدمات آموزشی 94/13850/م- مورخ 1394/04/2   عدم مراجعه دانشجویان بیش از یک ترم، اخراج محسوب می گردد و در صورت انصراف دانشجو بعد از یک ترم یا پودمان، فقط یک شهریه ثابت بابت حق انصراف از دانشجو دریافت می گردد.