ژوژمان استاد شریفی

قابل توجه دانشجویان محترم

ژوژمان حجم‌شناسی و ماکت‌سازی  استاد شریفی گروه A  و B روز ‌شنبه مورخ 26/10/94  ساعت 13- 11  برگزار می‌گردد.