ژوژمان استاد فرقانی

قابل توجه دانشجویان معماری:
ژوژمان های استاد فرقانی :
* مبانی بیان معماری داخلی
* بیان معماری داخلی
مورخ 95/3/17 ساعت 9:30 الی 14:30 در کلاس درس مربوطه برگزار می گردد.