ژوژمان های استاد شریفی

قابل توجه دانشجویان معماری:
ژوژمانهای “مقدمات طراحی معماری داخلی” ، “حجم شناسی و ماکت سازی” استاد شریفی روز یکشنبه مورخ 95/3/9 در زمان کلاسی درس مذکور برگزار میگردد.