کاربینی دانشجویان معماری

قابل توجه دانشجویان رشته معماری که درس کاربینی اخذ نمودند کاربینی معماری بهمن 94
ضمنا حضور دانشجویان الزامیست.