کاربینی دانشجویان کاردانی کمک کارگردانی

قابل توجه دانشجویان  کمک کارگردانی:
کاربینی دانشجویان مقطع کاردانی روز شنبه مورخ 95/3/15 ساعت 10 صبح واقع در شهرک غزالی به آدرس کیلومتر 15 جاده مخصوص برگزار می گردد.