کارت دانشجویی

دانشجویانی که به هر دلیل تا کنون کارت دانشجویی دریافت نکردند تا تاریخ 95/2/15 به آقای مختاری مراجعه نمایند.

و دانشجویان ترم جدید نسبت به بارگذاری عکس خود در سامانه سجاد تا تاریخ مذکور اقدام نمایند