کلاسهای جبرانی استاد تنگشیر

قابل توجه دانشجویان محترم :
کلاس های جبرانی اصول سرپرستی استاد تنگشیر روز دوشنبه مورخ 95/2/20 :
ساعت 7 الی 8:30 صبح در کلاس 401
* مهارتهای مسئله یابی
روز دوشنبه مورخ 95/2/20 ساعت 12 الی 13 در کلاس گریم برادران
برگزار میگردد.