درس فرهنگ مردم برای دانشجویان رشته کارگردانی مورخ 94/8/22 ساعت 8 الی 12:30