درس مبانی تدوین دانشجویان رشته کارگردانی روز جمعه مورخ 94/9/6 ساعت 10 الی 14:30 برگزار می گردد.