کلاس جبرانی استاد تنگشیر

قابل توجه دانشجویان محترم:
کلاس جبرانی شیوه های نگارش در زبان فارسی استاد تنگشیر روز چهارشنبه مورخ 95/2/22 ساعت 15 الی 16 در کلاس سایت برگزار می گردد.