کلاس جبرانی استاد جوادی صادق درس تاریخ فلسفه دانشجویان رشته کارگردانی روز شنبه مورخ 94/8/23 ساعت 15:45 الی 17:15 برگزار می گردد.