کلاس جبرانی تاریخ فلسفه استاد جوادی روز شنبه مورخ 94/8/23  ساعت 15:45 الی 17:15 برگزار می گردد.