کلاس جبرانی استاد رفعتی

قابل توجه دانشجویان محترم:
کلاس جبرانی رسانه شناسی استاد رفعتی :
95/2/9 ساعت 14الی 19:3.0
95/2/23 ساعت 14 الی 19:30
95/2/30 ساعت 14 الی 15:30
در کلاس کارگاه عروسکی برگزار میگردد.