بازدید از موزه عباسی (دانشجویان استاد روزی)

قابل توجه دانشجویان استاد روزی

دانشجویان درس جامعه‌شناسی هنر استاد روزی جهت بازدید از موزه عباسی  روز ‌شنبه مورخ 5/10/94  ساعت 13- 10  به آدرس ذیل مراجعه نمایند:

خیابان شریعتی- نرسیده به پل سیدخندان شماره 972