کلاس جبرانی استاد زحلی درس تحلیل ساختار و برنامه روز دوشنبه مورخ 94/8/11 ساعت 17 الی 20 برگزار می گردد.