قابل توجه دانشجویان محترم

کلاس جبرانی کاربرد رایانه در معماری داخلی پایه  استاد زندی روز یکشنبه مورخ 24/8/94  ساعت 19:30- 17:30 در کلاس سایت  برگزار می‌گردد.