کلاس جبرانی استاد زیدی

قابل توجه دانشجویان گریم:
کلاس جبرانی گریم بر عکس استاد زیدی رو پنجشنبه مورخ 95/3/6 ساعت 10 الی 15 در کارگاه عروسکی برگزار میگردد.