کلاس جبرانی استاد سعیدی درس مبانی تصویرداری دانشجویان رشته کارگردانی و تدوین روز جمعه مورخ 94/8/29 ساعت 8 الی 10:15 و ساعت 10:15 الی 12:30 برگزار می گردد.